Zgodnie ze swoją nazwą, koszty uzyskania przychodu powinny stanowić zwrot kosztów, jakie poniósł pracownik w celu otrzymania swojego wynagrodzenia. Chodzi przede wszystkim o koszty dojazdu do pracy, dlatego kwota KUP jest wyższa dla pracowników dojeżdżających spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Niestety, od wielu lat stawka nie uległa większej zmianie i jej wysokość – niewiele ponad 100 zł – z pewnością nie rekompensuje w całości kosztów biletów komunikacji publicznej czy dojazdu własnym samochodem. Co ważne, stała kwota nie obowiązuje osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej – w tym przypadku należy pomnożyć przychód przez stawkę 20% lub 50%.  Kiedy stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodu w umowie zlecenia?

Umowa zlecenie – koszty uzyskania przychodu 20% czy 50%?

Podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% stosujemy, gdy umowa zlecenie jest zawierana pomiędzy osobą fizyczną (zleceniobiorca), a przedsiębiorcą (zleceniodawca), przy czym w umowie nie występują prawa autorskie i pokrewne. Jeśli z umowy zlecenia wynika obowiązek potrącania składek ZUS, koszty uzyskania przychodu obliczamy od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o te składki.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu 50% dotyczą trzech przypadków:

  • korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów praw pokrewnych;
  • przeniesienia praw własności do wynalazku, układu scalonego, znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego, wzoru zdobniczego;
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie praw własności (do wynalazku, układu scalonego, znaku towarowego itd.), stanowiącej wynagrodzenie dla pierwszej osoby, z którą podpisano umowę licencyjną w pierwszym roku trwania licencji.

Pierwszy przypadek odnosi się do branży kreatywnej (pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy, fotografowie, graficy itp.) i jedynie w tej sytuacji koszty uzyskania przychodu liczone są od przychodu brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Choć w tym wpisie rozpatrujemy kwestię umowy zlecenia, koszty w wysokości 50% można odliczyć także od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, a także w szczególności od przychodu z umowy o dzieło.

Umowa zlecenie – koszty uzyskania przychodu. O czym pamiętać?

Choć w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu od umowy zlecenia najczęściej stosuje się zryczałtowane stawki procentowe 20% lub 50%, zleceniobiorca może udowodnić że w rzeczywistości poniósł znacznie wyższe koszty (np. na podstawie faktur, biletów). W tej sytuacji należy rozliczyć koszty według faktycznie poniesionych wydatków.

Istotne jest, jaką kwotę brutto przewiduje umowa zlecenie – koszty uzyskania przychodu nie obowiązują, gdyż przychód nie przekracza 200 zł.

Jeśli w umowie zlecenia nie występują składki ZUS, wówczas koszty uzyskania przychody liczymy od wynagrodzenia brutto.

Odliczenie kosztów uzyskania przychodu jest potrzebne w celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy  – podstawę do opodatkowania stanowi kwota brutto pomniejszona o ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ